OBCHODNÉ PODMIENKY

webu www.nlpuspech.sk

Pri platbách v súvislosti s touto web stránkou súhlasíte s týmito podmienkami:

Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Inštitút pre NLP s.r.o., so sídlom Komenského sady 13/55 018 51, Nová Dubnica, IČO: 35 872 276 zapísaná v obchodnom registri... 

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Čítaním informácií na tomto webe súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V článkoch môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením môjho názoru k tejto tematike.

Platby je možné uskutočňovať vystavením a preplatením faktúry pomocou bežného bankového prevodu s uvedením variabilného symbolu. Za všetky služby sa platí vopred. Ceny platia v deň zobrazenia na web stránke.

Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy podľa uvedenia možnosti odstúpenia v dni kúpy produktov. Pokiaľ je v dni zakúpenia produktu garancia uvedená, tak je pri jej uplatňovaní nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote email o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.

Pozri: Ochrana osobných údajov

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 5.2.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.